tzahala

בחזיתות חיפוי קיר, מסגרת לחלון משניה צידיו, מעל כותרת, אדנית מתחת לחלון.

11

קרניז חיצוני היקפי בליווי סרגל ומסגרות לחלונות.

12

13

חיפוי קרי בחזית הבית, כולל קרניז היקפי עליון ואמצע קומה.

14

 

15

מסגרות חוץ לחלונות, תוחמות את החלונות והפתחים בבית.